ច្បាប់ភូមិបាល (៣០ សីហា ២០០១)

Leang Metahttp://wwww.angkorempire.com Read More

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបន្តពូជដំណាំ (១៣ ឧសភា ២០០៨)

Leang Metahttp://wwww.angkorempire.com Read More

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ (២៩ មិថុនា ២០០៧)

Leang Metahttp://wwww.angkorempire.com Read More

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម (២៣ មិថុនា ២០០៦)

Leang Metahttp://wwww.angkorempire.com Read More

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (១៩ ឧសភា ២០០៨)

Leang Metahttp://wwww.angkorempire.com Read More

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស – ១៩៩៦

Suon VirakpanhaAn accredited Member of the Bar association of Cambodia and President of GG International Law Office, Cambodia, an affiliate of Guinness Gallagher International Pte/ Ltd, head-quartered in Singapore, Virakpanha SUON has extensive legal policy, drafting and courtroom experience in Cambodia, including within the Extraordinary Court in the Court of Cambodia (Khmer Rouge Tribunal). As Read More

ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ – ២០១៦

admin Read More

ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី

admin Read More